Vedtægter

 

Vedtægter

1. Navn og hjemsted  

Stk. 1. Foreningens navn er Landsforeningen af Læsepædagoger, og foreningen er  hjemmehørende i den til enhver tid siddende formands bopæl.

2. Formål  

Stk. 1. Foreningens formål er at  

– understøtte udviklingen af skriftsproglige kompetencer hos børn, unge og voksne – formidle viden om skriftsproglige vanskeligheder, herunder dysleksi 

– fremme forståelsen for den sproglige og begrebsmæssige udviklings betydning for børn, unge  og voksne. 

Stk. 2. Formålet søges opnået ved bl.a. at 

– udgive et fagligt tidsskrift med titlen Læsepædagogen målrettet foreningens medlemmer – afholde kurser og konferencer med emner inden for foreningens formål 

– samarbejde både i Danmark og i udlandet med institutioner og foreninger med lignende  formål. 

– rette henvendelse til og samarbejde med myndigheder, institutioner og andre, der beskæftiger  sig med emner, der berører foreningens formål.

3. Medlemskreds  

Stk. 1. Indmeldelse sker på foreningens hjemmeside. Medlemskabet er personligt og er først gyldigt, hvis medlemmet har betalt kontingent. 

Stk. 2. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent og dækker et års medlemskab gældende fra indbetalingsdagen. 

Stk. 3. Kontingentet omfatter, foruden medlemskab af foreningen, abonnement på tidsskriftet  Læsepædagogen. 

Stk. 4. Opkrævning af kontingent og abonnement fremsendes 2 måneder før udløb. Opkrævningen kan gentages to gange.

Stk. 5. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen. Medlemsskabet ophører, når det forudbetalte abonnement udløber.

Stk. 6. Medlemmer, der efter to påmindelser stadig ikke har betalt kontingent, slettes som medlem

4. Generalforsamlingen  

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts eller april måned og indkaldes med  mindst en måneds varsel i Læsepædagogen og på foreningens hjemmeside. 

Stk. 3. Alle medlemmer, der senest 1. marts i året for generalforsamlingens afholdelse har  betalt kontingent, er møde- og stemmeberettigede. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er: 

 1. Valg af dirigent. 
 2. Konstatering af generalforsamlingens lovlighed. 
 3. Bestyrelsens årsberetning til godkendelse. 
 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab for seneste regnskabsår (kalenderår) til        godkendelse. 
 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest en måned før generalforsamlingen
 6. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingent. 
 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen: Lige årstal: 3 bestyrelsesmedlemmer, Ulige årstal: 4 bestyrelsesmedlemmer
 8. Valg af to suppleanter til bestyrelsen (lige årstal). 
 9. Valg af to revisorer (lige årstal). 
 10. Valg af en revisorsuppleant (lige årstal). 
 11. Eventuelt. 

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest en måned før generalforsamlingen

Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke er medlem af bestyrelsen.  

Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af  de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når  det begæres af blot en mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal,  der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Hvert medlem kan maksimalt afgive et  antal stemmer svarende til det antal personer, der skal vælges.

Stk 8. I tilfælde af at generalforsamlingen i nødstilfælde afholdes virtuelt , ophæves kravet om skriftlige afstemninger anført i Stk. 7.

Stk. 9. Forhandlinger og afstemninger på generalforsamlinger refereres i kort form og  underskrives af dirigenten.

5. Ekstraordinær generalforsamling  

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, hvis bestyrelsen finder det nødvendigt,  og skal afholdes, hvis mindst 10 medlemmer fremsætter skriftligt begrundet anmodning om det  overfor formanden.  

Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er to uger. Indkaldelsen sker  på foreningens hjemmeside og på foreningens facebookside. 

Stk. 3. Indkaldelsen skal indeholde en angivelse af sted og tid samt dagsorden og emnet for  denne ekstraordinære generalforsamling.  

Stk. 4. Såfremt et medlem af bestyrelsen optræder groft uacceptabelt, kan bestyrelsen indkalde  til en ekstraordinær generalforsamling, hvor bestyrelsen kan stille et mistillidsvotum til  bestyrelsesmedlemmet. Generalforsamlingen skal derefter stemme, om der fortsat er tillid til  bestyrelsesmedlemmet. Hvis ikke, skal der stemmes om et nyt medlem til posten.

6. Foreningens daglige ledelse  

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der består af syv medlemmer og to  suppleanter. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for to år. 

Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og  generalforsamlingens beslutninger.  

Stk. 3. Bestyrelsesmedlemmerne vælges med tre medlemmer i lige årstal og fire medlemmer i  ulige årstal. Valgperioden følger generalforsamlingsdatoen. 

Stk. 4. Valgperioden er for suppleanter to år, og valget foregår ligeledes hvert andet år og i lige  årstal. Valgperioden følger generalforsamlingsdatoen. 

Stk. 5. Er der flere kandidater end ledige pladser, sker afstemningen frit mellem kandidaterne,  og de, der har opnået flest stemmer, er valgt. 

Stk. 6. I tilfælde af stemmelighed mellem to eller flere kandidater foretages en ny afstemning.  Viser afstemningen igen stemmelighed, foretages lodtrækning. 

Stk. 7. Bestyrelsen konstituerer sig på det førstkommende bestyrelsesmøde efter  generalforsamlingen, dog senest 2 måneder efter. Alle tillidsposter gælder frem til næste  generalforsamling.

7. Foreningens konstitution  

Stk. 1. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, ansvarshavende  redaktør af foreningens hjemmeside og ansvarshavende redaktør for Læsepædagogen samt  beslutter, hvem der er henholdsvis 1. og 2. suppleant. 

Stk. 2. Suppleanterne deltager i bestyrelsens møder og virksomhed og er stemmeberettigede.  Stk. 3. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af særlige opgaver. 

Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fem stemmeberettigede er til stede. 

Stk. 5. Forslag til bestyrelsen vedtages med absolut flertal. 

Stk. 6. Bestyrelsen kan antage lønnet medhjælp. 

Stk. 7. Foreningen tegnes af formanden, eller ved dennes forfald ved næstformanden i forening  med et bestyrelsesmedlem. 

Stk. 8. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

8. Økonomi, regnskab og revision  

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. 

Stk. 2. Bestyrelsen er over for generalforsamlingen ansvarlig for budget samt regnskab.  

Stk. 3. Bestyrelsen skal årligt udarbejde forslag til budget, herunder forslag til kontingent for  det kommende år. 

Stk. 4. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister. Stk. 5. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.  

Stk. 6. Foreningens opsparing må placeres i værdipapirer som f.eks. obligationer og aktier, der  af bestyrelsen anses for pålidelige og etisk forsvarlige.

9. Tegningsregler og hæftelse  

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden, eller næstformanden og mindst  et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af  fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. 

Stk. 2. Kassereren og formanden står for varetagelse af foreningens formue. Kassereren og  formanden kan råde over foreningens konti og betalingskort, samt indgå aftale herom.  Kassereren har adgang til foreningens bankkonto. 

Stk. 3. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser,  der påhviler foreningen. 

10. Vedtægtsændringer  

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor  ændringsforslaget fremgår af dagsordenen. 

Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de  vedtages på. 

11. Opløsning  

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan, efter et fremsat forslag herom på en generalforsamling,  kun ske, såfremt 2/3 af alle de i denne forbindelse stemmeberettigede medlemmer  efterfølgende stemmer for.

Stk. 2. Stemmeberettigede ved et forslag om foreningens opløsning er kun de personer, der har  indbetalt kontingent efter gældende regler jf. § 4, stk. 3. 

Stk. 3. Et forslag om opløsning af foreningen skal udsendes til orientering for alle foreningens  medlemmer. 

Stk. 4. Forslag om opløsning af foreningen skal indeholde en begrundelse og et forslag til  anvendelse af foreningens eventuelle formue. 

Stk. 5. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i §  2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse  af formuen træffes af den opløsende generalforsamling. 

Stk. 6. Foreningens eventuelle formue kan ikke anvendes til personlig fordel for nogen. 

12. Datering  

Således vedtaget på foreningens generalforsamling den 22. april 2021 

Underskrevet version kan downloades her

Vedtægterne erstatter vedtægter for Landsforeningen af Læsepædagoger godkendt af  generalforsamlingen den 12. april 2020. Tidligere love for Landsforeningen af Læsepædagoger blev vedtaget ved den stiftende  generalforsamling mandag den 16. oktober 1950. Ændringer er foretaget i 1955, 1966, 1970, 1972,  1974, 1992, 1999, 2006, 2010, 2015, 2018 og 2020.

Pin It on Pinterest

Share This