Vedtægtsændringer

 • 1. Navn og hjemsted

Stk.1. Foreningens navn er Landsforeningen af Læsepædagoger, og foreningen er hjemmehørende i den til enhver tid siddende formands bopæl.

 

 • 2. Formål

Stk. 1. Foreningens formål er at

– understøtte udviklingen af skriftsproglige kompetencer hos børn, unge og voksne

– formidle viden om skriftsproglige vanskeligheder, herunder dysleksi

– fremme forståelsen for den sproglige og begrebsmæssige udviklings betydning for børn, unge og voksne.

Stk. 2. Formålet søges opnået ved bl.a. at

– udgive et fagligt tidsskrift med titlen Læsepædagogen målrettet foreningens medlemmer

– afholde kurser og konferencer med emner inden for foreningens formål

– samarbejde både i Danmark og i udlandet med institutioner og foreninger med lignende formål.

– rette henvendelse til og samarbejde med myndigheder, institutioner og andre, der beskæftiger sig med emner, der berører foreningens formål.

 

 • 3. Medlemskreds

Stk. 1. Indmeldelse sker på foreningens hjemmeside. Medlemskabet er først gyldigt, hvis medlemmet har betalt kontingent.

Stk. 2. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud for hvert kalenderår.

Stk. 3. Kontingentet omfatter, foruden medlemskab af foreningen, abonnement på tidsskriftet Læsepædagogen.

Stk. 4. Opkrævning af kontingent og abonnement udsendes i november måned. Ved manglende betaling udsendes op til to rykkere.

Stk. 5. Evt. udmeldelse skal ske ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen med virkning fra udgangen af kalenderåret.

Stk. 6. Medlemmer, der ikke har betalt kontingentet 15. februar, slettes som medlem.

Stk. 7. Personer, der melder sig ind i løbet af et kalenderår, betaler fuldt kontingent og får tilsendt de numre af tidsskriftet, der allerede er udgivet samme år.

 

 • 4. Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts eller april måned og indkaldes med mindst en måneds varsel i Læsepædagogen og på foreningens hjemmeside.

Stk. 3. Alle medlemmer, der senest 1. marts i året for generalforsamlingens afholdelse har betalt kontingent, er møde- og stemmeberettigede. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er:

 1. Valg af dirigent.
 2. Konstatering af generalforsamlingens lovlighed.
 3. Bestyrelsens årsberetning til godkendelse.
 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab for seneste regnskabsår (kalenderår) til
  godkendelse.
 5. Indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen.
 6. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingent.
 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen:

Lige årstal: formand, ansvarshavende redaktør af foreningens hjemmeside og et bestyrelsesmedlem.

Ulige årstal: næstformand, kasserer, ansvarshavende redaktør af Læsepædagogen,  

 1. Valg af to suppleanter til bestyrelsen (lige årstal).
 2. Valg af to revisorer (lige årstal).
 3. Valg af en revisorsuppleant (lige årstal).
 4. Eventuelt.

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. februar.

Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke er medlem af bestyrelsen.

Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot en mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Hvert medlem kan maksimalt afgive et antal stemmer svarende til det antal personer, der skal vælges.

Stk. 8. Forhandlinger og afstemninger på generalforsamlinger refereres i kort form og underskrives af dirigenten.

 

 • 5. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, hvis bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, hvis mindst 10 medlemmer fremsætter skriftligt begrundet anmodning om det over for formanden.

Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er to uger. Indkaldelsen sker på foreningens hjemmeside og på foreningens facebookside.

Stk. 3. Indkaldelsen skal indeholde en angivelse af sted og tid samt dagsorden og emnet for denne ekstraordinære generalforsamling.

Stk. 4. Såfremt et medlem af bestyrelsen optræder groft uacceptabelt, kan bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor bestyrelsen kan stille et mistillidsvotum til bestyrelsesmedlemmet. Generalforsamlingen skal derefter stemme, om der fortsat er tillid til bestyrelsesmedlemmet. Hvis ikke, skal der stemmes om et nyt medlem til posten.

 

 • 6. Foreningens daglige ledelse

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der består af syv medlemmer og to suppleanter. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for to år.

Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 3. Bestyrelsesmedlemmerne vælges med tre medlemmer i lige årstal og fire medlemmer i ulige årstal. Valgperioden følger generalforsamlingsdatoen.

Stk. 4. Valgperioden er for suppleanter to år, og valget foregår ligeledes hvert andet år og i lige årstal. Valgperioden følger generalforsamlingsdatoen.

Stk. 5. Er der flere kandidater end ledige pladser, sker afstemningen frit mellem kandidaterne, og de, der har opnået flest stemmer, er valgt.

Stk. 6. I tilfælde af stemmelighed mellem to eller flere kandidater foretages en ny afstemning. Viser afstemningen igen stemmelighed, foretages lodtrækning.

Stk. 7. Bestyrelsen konstituerer sig på det førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen, dog senest 2 måneder efter. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.

 

 • 7. Foreningens konstitution

Stk. 1. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, ansvarshavende redaktør af foreningens hjemmeside og ansvarshavende redaktør for Læsepædagogen samt beslutter, hvem der er henholdsvis 1. og 2. suppleant.

Stk. 2. Suppleanterne deltager i bestyrelsens møder og virksomhed og er stemmeberettigede.

Stk. 3. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af særlige opgaver.

Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fem stemmeberettigede er til stede.

Stk. 5. Forslag til bestyrelsen vedtages med absolut flertal.

Stk. 6. Bestyrelsen kan antage lønnet medhjælp.

Stk. 7. Foreningen tegnes af formanden, eller ved dennes forfald ved næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem.

Stk. 8. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

 • 8. Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Bestyrelsen er over for generalforsamlingen ansvarlig for budget samt regnskab.

Stk. 3. Bestyrelsen skal årligt udarbejde forslag til budget, herunder forslag til kontingent for det kommende år.

Stk. 4. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

Stk. 5. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

Stk. 6. Foreningens opsparing må placeres i værdipapirer som f.eks. obligationer og aktier, der af bestyrelsen anses for pålidelige og etisk forsvarlige.

 

 • 9. Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden, eller næstformanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/ pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 2. Kassereren og formanden står for varetagelse af foreningens formue. Kassereren og formanden kan råde over foreningens konti og betalingskort, samt kan indgå aftale herom. Kassereren har adgang til foreningens netbank.

Stk. 3. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

 

 • 10. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

 

 • 11. Opløsning

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan, efter et fremsat forslag herom på en generalforsamling, kun ske, såfremt 2/3 af alle de i denne forbindelse stemmeberettigede medlemmer efterfølgende stemmer for.

Stk. 2. Stemmeberettigede ved et forslag om foreningens opløsning er kun de personer, der har indbetalt kontingent efter gældende regler jf. § 4, stk 3.

Stk. 3. Et forslag om opløsning af foreningen skal udsendes til orientering for alle foreningens medlemmer.

Stk. 4. Forslag om opløsning af foreningen skal indeholde en begrundelse og et forslag til anvendelse af foreningens eventuelle formue.

Stk. 5. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i §2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

Stk. 6. Foreningens eventuelle formue kan ikke anvendes til personlig fordel for nogen.

 

 • 12. Datering

Således vedtaget på foreningens generalforsamling den 24. april 2020

 

 ______________________________________ (dato og sted).

Vedtægterne erstatter vedtægter for Landsforeningen af Læsepædagoger godkendt af generalforsamlingen den 12. april 2018.

Tidligere love for Landsforeningen af Læsepædagoger blev vedtaget ved den stiftende generalforsamling mandag den 16. oktober 1950. Ændringer er foretaget i 1955, 1966, 1970, 1972, 1974, 1992, 1999, 2006, 2010, 2015, 2018 og 2020.

 

_______________________________________ Dirigentens underskrift

Pin It on Pinterest

Share This