Fundats til Årets Læseinitiativpris

Fundats til Årets Læseinitiativpris

Fundats for Årets Læseinitiativpris

 1. Årets Læseinitiativpris gives til ildsjæle, som i årets løb har stået bag initiativer og indsatser, som har til formål at styrke skriftsproglige kompetencer – herunder også læse-/skrivelyst ­– hos børn, unge og/eller voksne. Prisen uddeles hvert år i november af Landsforeningen af Læsepædagoger.
 2. Prisen kan tildeles enkeltpersoner eller flere personer i et samarbejde, dagtilbud, skoler, uddannelsesinstitutioner, biblioteker, kommuner og virksomheder.
 3. Det anbefales, at initiativtagere indstiller eget initiativ, men andre kan naturligvis også gøre det. Initiativet indstilles ved brug af indstillingsskemaet, som skal være bestyrelsen i hænde senest 1. september det år, prisen skal uddeles. Prisen tildeles initiativer, der er nytænkende og opfylder mindst et af følgende kriterier i forhold til initiativets målgruppe:
  • understøtter den almene sproglige udvikling
  • understøtter den almene skriftsproglige udvikling
  • søger at afhjælpe udfordringer ved sproglige og skriftsproglige vanskeligheder
  • fornyer den skriftsproglige didaktik
  • fremmer læse-/skrivelyst og -motivation.
 4. Landsforeningen af Læsepædagoger udvælger fire blandt de indstillede initiativer, som nomineres til prisen. Der kan udvælges færre, hvis bestyrelsen ikke vurderer, at de indstillede initiativer opfylder kvalitetskravene for tildeling af prisen. Vinderen af prisen findes på baggrund af hemmelig afstemning i bestyrelsen.
 5. Vinderen af Årets Læseinitiativpris modtager en check på 15.000 kr. De tre øvrige nominerede initiativer modtager hver en gavecheck på 1000 kr. til indkøb af bøger. Landsforeningen af Læsepædagoger bestræber sig på at indgå aftaler om sponsorering af prisen med et eller flere forlag. For indeværende er Gyldendal sponsor for prisen.
 6. Prisen uddeles én gang årligt i forbindelse med Munkebjergkonferencen i november. Uddelingen er offentlig.
 7. Følgende initiativer og personer kan ikke tildeles prisen:
  • Forskningsprojekter
  • Initiativer med kommerciel sigte
  • Medlemmer af Landsforeningen af Læsepædagogers bestyrelse, redaktionsgruppe og lignede faste arbejdsgrupper i foreningens regi.

8. De indstillede initiativer bliver efterfølgende omtalt på foreningens hjemmeside. De nominerede initiativer opfordres til at skrive en artikel om initiativet i Læsepædagogen.

9. Denne fundats er udarbejdet af bestyrelsen for Landsforeningen af Læsepædagoger og kan løbende revideres.

10. Fundatsen træder øjeblikkelig i kraft med bestyrelsens godkendelse.

 

Bestyrelsens formand (dato og underskrift)

juni 2020, Thomas Ais Christensen

Læsepædagogen nr. 3, 2020

Indhold

s. 3 Fjern undervisning?
/ Lis Pøhler

s. 4 Guided Reading på Mors
/ Lone Ekmann, Annemarie Brandt Kidmose og Ella Riisbank

INVITATION
s. 10 Netværksmøder for læsevejledere

s. 11 Et gratis kompas til CD-ORD og AppWriter / Astrid Monrad

s. 15 Hvad står der? / Randi Hedelund Jeppesen

s. 19 Årets Læseinitiativpris 2020

s. 20 Anmeldelser af faglitteratur til læreren

s. 22 Anmeldelser af undervisningsmaterialer

GENERALFORSAMLING I LANDSFORENINGEN AF LÆSEPÆDAGOGER
s. 25 Årsberetning

s. 27 Vedtægter

s. 30 Ny bestyrelse

s. 31 Arrangementer

s. 31 Foreningsnyt

Bladet kan kun læses online, hvis du er medlem og logget ind. Login her

Læsevejlederne i grundskolen – Netværksmøder Efterår 2020

Århus, 3. september 12.00-15.30

DGI-Huset
Værkmestergade 17
8000 Århus C

København, 10. september 12.00-15.30

Mellemfolkeligt Samvirke – Clobalhagen Hause
Fælledvej 12
2200 København N


Program for eftermiddagene

11.30            Ankomst og sandwich

12.00            Velkomst og introduktion af Landsforeningen af Læsepædagoger

12.05             Ordblinde i overgange
                      v/ læsevejlederne Line Degn Christensen, Mette Søndergaard, og Sous- og udviklingschef                        Christian Møller fra Randers Realskole.

Randers Realskole optager hvert år 450 nye elever, og det er derfor afgørende, at vi har en systematisk test- og opfølgningspraksis. I oplægget vil vi fortælle om, hvordan vi organiserer vores støtteundervisning og læsevejledning.
Ordblinde elever har et særligt fokus, og vi vil bl.a. fortælle om det nye tiltag ’Ordblinde i overgange’, som er et koncept, der hjælper ordblinde elever bedst muligt på vej til ny uddannelse.  Det er et projekt, som kræver ledelsesmæssig forankring og et stærkt, forpligtende samarbejde. Vi vil fortælle om, hvordan vi har taget initiativ til og faciliterer projektet i et nyt netværk mellem UU-vejledningen, ungdomsuddannelserne og grundskolerne i Randers Kommune.

13.20             Drøftelse af oplægget ved bordene

13.35             Kaffepause

13.55             Tidlig indsats for elever med læseforståelsesvanskeligheder
                       v/ læsevejleder Malene Ross-Hvam fra Niels Ebbesen Skolen i Skanderborg

Vores skolesystem er lagt an på, at man i høj grad skal kunne tilegne sig viden gennem læsning. Derfor er læsevanskeligheder et alvorligt problem, og tidlig indsats er nødvendigt. I mit oplæg vil jeg komme med erfaringer og konklusioner fra mit pædagogiske diplomprojekt, som handler om tidlig indsats for elever, der har læseforståelsesvanskeligheder. Jeg vil give konkrete anvisninger på, hvordan man kan udrede elever, der har læseforståelsesvanskeligheder tidligt i skoleforløbet og på, hvordan man kan arbejde eksplicit med forståelsesstrategier i praksis både for at forebygge vanskeligheder og for at støtte de elever, der allerede er i vanskeligheder.

15.10            Drøftelse af oplægget ved bordene

15.25            Opsamling
                      Opsamling af dagens drøftelser kan forhåbentlig omsættes til inspiration til fremtidige                            netværksmøder.

15.30            Tak for i dag – og forhåbentlig på gensyn

 

Læsepædagogen nr. 2, 2020

Indhold

s. 3 Tid til refleksion
/ Lis Pøhler

s. 4 Forståelsesstrategier fremmer
læseforståelse
/ Malene Ross-Hvam

s. 9 Læse- og staveundervisning i
engelsk – hvorfor og hvordan?
/ Dorte Gørtz, Nelly Østertoft Jacobsen
og Lise Marie Nyrop

INVITATIONER
s. 14 Læsevejlederdag Øst og
Læsevejlederdag
Vest

s. 15 Munkebjergkonferencen 2020

s. 16 Hvad kan vi gøre ved danskernes
manglende tid og lyst til læsning?
/ Mette Drejer Jørgensen, Jeppe Spure
Nielsen og Frans Ørsted Andersen

s. 22 Invitation til samarbejde med skole
i Argentina
/ Viviana Noemí Miglino

s. 25 Anmeldelser af faglitteratur til
læreren

s. 27 Anmeldelser af
undervisningsmaterialer

s. 31 Arrangementer

s. 31 Foreningsnyt

 

Bladet kan kun læses online, hvis du er medlem og logget ind. Login her

     2020-2-Læsepædagogen

 

 

Læsepædagogen nr. 1, 2020

Indhold

s. 3 2020’erne blev barnets årti!
/ Lis Pøhler

VINDER AF
ÅRETS LÆSEINITIATIVPRIS 2019
s. 4 Begrundelse for pristildelingen
/ Thomas Ais Christensen

s. 5 Guided Reading – differentieret og
motiverende læseundervisning
/ Wenche Kortbæk, Malene Villumsen,
Kirsten Stilling og Pernille Terkelsen

NOMINEREDE TIL
ÅRETS LÆSEINITIATIVPRIS 2019
s. 12 Sproggaven
/ Marianne Aaen Thorsen

s. 18 Minibiblioteker – læselyst i
børnehøjde
/ Heidi Brøns

s. 22 Læselyst og fællesskab styrkes
gennem læseklub
/ Kristina Grindsted

s. 26 Anmeldelser af faglitteratur til
læreren

s. 27 Anmeldelser af
undervisningsmaterialer

s. 31 Arrangementer

s. 31 Foreningsnyt

Bladet kan kun læses online, hvis du er medlem og logget ind. Login her

     2020-1-Læsepædagogen

 

 

Læsevejlederne i grundskolen – Netværksmøder Forår 2020

Kære alle læsevejledere i alle vegne af landet! 

Regeringen igangsætter nu en række meget vidtgående tiltag i forsøget på at bremse smitten med coronavirus.
Derfor har bestyrelsen i Landsforeningen af Læsepædagoger besluttet at aflyse vores netværksmøde d. 19. marts på Vartov. 
Vi har lukket tilmeldingen og tilmeldte deltagere vil selvfølgelig få refunderet deltagerbetalingen.
Vi håber at se Jer på efterårets netværksmøder.

Venlig hilsen
Landsforeningen af Læsepædagoger

 ____________________________________________________________________________________________________________________________

Program København, 19. marts 12.00-16.00

VARTOV Konferencecenter
Farvergade 27
1463 København K

 

12.00             Sandwich og velkomst

Alle kan få en sandwich, mens vi starter op
Velkomst og introduktion af Landsforeningen af Læsepædagoger

12.15             Læse- og skriveteknologi (LST) i et dynamisk perspektiv
                       v/ læsekonsulent på Kompetencecenter for Læsning i Århus Mikael Steensgaard Nielsen

Som underviser bør man anskue LST ud fra et dynamisk perspektiv. Et dynamisk perspektiv, som tager højde for elevens skriftsproglige kompetencer, opgavetype og uddannelsestrin.

I oplægget vil jeg give eksempler på, hvordan der kan arbejdes med et sådant dynamisk perspektiv i undervisningen.

13.35             Kaffepause

14.00             Understøttende aktiviteter i danskundervisningen i indskolingen
                       v/ afdelingsleder, tidligere læsevejleder og forfatter til materialet ”Sammen om dansk” Tina Therkildsen

Med justering af folkeskoleloven (maj 2019) er der igen sat fokus på, hvordan vi kan sikre bedst mulig kvalitet i undervisningen i indskolingen, blandt andet ved brug af to-voksenordning. Det kan give anledning til, at skolerne igen overvejer, hvordan man bedst muligt tilrettelægger det professionelle samarbejde mellem lærere og pædagoger (eller lærer-lærer), så det gavner undervisningskvaliteten i praksis; hvordan kan vi helt konkret samarbejde omkring danskfaget, sådan at eleverne oplever at kunne mestre de danskfaglige opgaver og aktiviteter i kerneområderne i faget dansk, samtidig med at der arbejdes med elevernes alsidige udvikling og lyst til læring. Som erfaren indskolingslærer ved jeg hvor god undervisning vi sammen kan skabe, når vi samarbejder og bruger faggruppernes faglige kompetencer i teamet, men jeg ved også, at samarbejdet kan være svært at få godt i gang eller fastholde på en ligeværdig og faglig funderet måde. Som tidligere dansklærer og læsevejleder, forstår jeg desuden betydningen af, hvor vigtig en fokuseret og sammenhængende danskundervisning er for eleverne i de første år i skolen.

Oplægget tilrettelægges som et forslag til, hvordan samarbejdet omkring danskundervisningen kan tilrettelægges mellem lærere og pædagoger (to-voksne), samtidig med at de deltagende læsevejledere erfaringsudveksler og inspireres til den videre udvikling på skolerne.

15.00             Drøftelse af oplægget ved bordene

 • Hvilke vigtige pointer tager jeg med?
 • Er der noget i oplægget, jeg tænker, jeg nemmest ville lykkes med at søsætte på min skole?

15.30            Opsamling af dagens drøftelser

Opsamling af dagens drøftelser kan forhåbentlig omsættes til inspiration til fremtidige netværksmøder.

16.00             Tak for i dag – og forhåbentlig på gensyn

____________________________________________________________________________________________________________________________

 

Program Århus, 3. marts 11.30-16.00

DGI-Huset
Værkmestergade 17
8000 Århus C

 

11.30             Sandwich til alle

12.00             Velkomst og introduktion
 v/ Landsforeningen af Læsepædagoger

12.15             Flydende læsning
                       v/ læsevejleder Gertrud Brandt

Forskning viser, at læsemetoder, der motiverer til gentaget oplæsning og inkluderer respons og støtte har signifikant indflydelse på både automatisering, læseforståelsen og dermed den flydende læsning.
Oplægget tager udgangspunkt i 2. udgave af bogen
Flydende læsning i praksis og kommer med nedslag til metoder, som læsevejlederen kan implementere på skolen. Det er metoder, der automatiserer ord ved hjælp af bl.a. gentaget stavning, makkerlæsning, udtryksfuld oplæsning, træning af læserigtighed og hastighed. Desuden introduceres et intensivt læsekursus, hvor det er muligt at opnå en god effekt med stillelæsning. 

 • Drøftelse af oplægget ved bordene
 • Hvilke vigtige pointer tager jeg med?
 • Er der noget i oplægget, jeg tænker, jeg nemmest ville lykkes med at søsætte på min skole?

13.35             Kaffepause

14.00             Understøttende aktiviteter i danskundervisningen i indskolingen
                       v/ afdelingsleder, tidligere læsevejleder og forfatter til materialet ”Sammen om dansk” Tina Therkildsen

Med justering af folkeskoleloven (maj 2019) er der igen sat fokus på, hvordan vi kan sikre bedst mulig kvalitet i undervisningen i indskolingen, blandt andet ved brug af to-voksenordning. Det kan give anledning til, at skolerne igen overvejer, hvordan man bedst muligt tilrettelægger det professionelle samarbejde mellem lærere og pædagoger (eller lærer-lærer), så det gavner undervisningskvaliteten i praksis; hvordan kan vi helt konkret samarbejde omkring danskfaget, sådan at eleverne oplever at kunne mestre de danskfaglige opgaver og aktiviteter i kerneområderne i faget dansk, samtidig med at der arbejdes med elevernes alsidige udvikling og lyst til læring. Som erfaren indskolingslærer ved jeg hvor god undervisning vi sammen kan skabe, når vi samarbejder og bruger faggruppernes faglige kompetencer i teamet, men jeg ved også, at samarbejdet kan være svært at få godt i gang eller fastholde på en ligeværdig og faglig funderet måde. Som tidligere dansklærer og læsevejleder, forstår jeg desuden betydningen af, hvor vigtig en fokuseret og sammenhængende danskundervisning er for eleverne i de første år i skolen.

Oplægget tilrettelægges som et forslag til, hvordan samarbejdet omkring danskundervisningen kan tilrettelægges mellem lærere og pædagoger (to-voksne), samtidig med at de deltagende læsevejledere erfaringsudveksler og inspireres til den videre udvikling på skolerne.

15.00             Drøftelse af oplægget ved bordene

 • Hvilke vigtige pointer tager jeg med?
 • Er der noget i oplægget, jeg tænker, jeg nemmest ville lykkes med at søsætte på min skole?

15.30             Opsamling af dagens drøftelser

Opsamling af dagens drøftelser kan forhåbentlig omsættes til inspiration til fremtidige netværksmøder.

16.00             Tak for i dag – og forhåbentlig på gensyn

Tilmelding: ➱ ÅrhusKøbenhavn

 

 

 

Pin It on Pinterest