Vedtægter

§ 1:

Foreningens navn er: Landsforeningen af Læsepædagoger.

§ 2:

Foreningens formål er at fremme forståelsen for den sproglige og begrebsmæssige udviklings betydning.

-at fremme interessen for danskundervisning i alle undervisningsformer og på alle trin.

-at fremme forståelsen for sprogligt handicappede personers problemer.

– at fremme foranstaltninger, der sigter på at tage hensyn til og at afhjælpe disse sproglige vanskeligheder. Herunder arbejdes der især på at give bedre muligheder for  de læse-stave-skrive-handicappede.

– at fremme forståelsen for og nødvendigheden af arbejdet med ”hele personen” i relation til den enkelte elevs generelle og specifikt sproglige vanskeligheder.

– at fremme og styrke interessen for klasselærerfunktionen og klasselærerens særlige opgaver.

§ 3:

Foreningens formål søges opnået ved bl.a.

– at udgive et fagligt tidsskrift: ”Læsepædagogen” for blandt andre dansklærere, klasselærere og specialpædagoger.

– at udgive andre skrifter med et fagligt indhold.

– at afholde kurser og konferencer med emner inden for foreningens formål.

– at samarbejde, såvel i Danmark som i udlandet, med institutioner og andre foreninger med lignende formål.

– at rette henvendelse til og føre forhandlinger med myndigheder, institutioner og andre, der beskæftiger sig med problemer, der berører foreningens formål.

§ 4:

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

stk. 2:   Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts eller april måned.

stk. 3:   Indkaldelse skal ske senest 1 måned forinden ved meddelelse herom i tidsskriftet ”Læsepædagogen”.

stk. 4:   Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal indeholde oplysning om sted og tid for generalforsamlingen.

stk. 5:   Dagsorden for en ordinær generalforsamling er:

1: Valg af dirigent.
2: Konstatering af generalforsamlingens lovlighed.
3: Bestyrelsens årsberetning til godkendelse.
4: Forelæggelse af det reviderede regnskab for seneste regnskabsår (kalenderår) til  godkendelse.
5: Indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen.
6: Fremlæggelse af forslag til budget for det kommende regnskabsår.
7: Fastsættelse af kontingent for kommende regnskabsår.
8: Valg af medlemmer til bestyrelsen.
9: Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen, (lige årstal).
10: Valg af 2 revisorer, (lige årstal).
11. Valg af 1 revisorsuppleant, (lige årstal).
12. Evt.

§ 5:

Stemmeret på en ordinær generalforsamling har medlemmer, der har indbetalt kontingent senest den 1. november året, før generalforsamlingen afholdes.

stk. 2: Forslag, der ønskes optaget til behandling og afstemning på generalforsamlingen, skal være bestyrelsens sekretær eller formand i hænde senest den 1. november.

stk. 3: Et forslag er vedtaget, såfremt det opnår stemmeflertal blandt de fremmødte stemmeberettigede.

stk. 4:  I tilfælde af stemmelighed ved afstemning om indkomne forslag bortfalder forslaget.

stk. 5: Forhandlinger og afstemninger på generalforsamlinger refereres i kort form og underskrives af dirigenten.

stk. 6: Stilles der ikke krav om særlig referent på generalforsamlingen, er bestyrelsens sekretær referent.

§ 6:

Landsforeningens bestyrelse er på 5 medlemmer og 2 suppleanter.

stk. 2:  Forslag til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter skal være indsendt til bestyrelsens sekretær senest den 1. november.

stk. 3:  Bestyrelsesmedlemmerne vælges med 2 medlemmer i lige årstal og 3 medlemmer i ulige årstal.

stk. 4:  Valgperioden følger generalforsamlingens dato og er for bestyrelsesmedlemmer 2 år.

stk. 5:  Valgperioden er for suppleanter 2 år, og valget foregår ligeledes hvert andet år og i lige årstal. Valgperioden følger generalforsamlingsdatoen.

stk. 6:  Er der flere end 5 kandidater til de ledige pladser, sker afstemningen frit mellem kandidaterne, og de, der har opnået flest stemmer, er valgt.

stk. 7:  I tilfælde af stemmelighed mellem to eller flere kandidater foretages en ny afstemning. Viser afstemningen igen stemmelighed, foretages lodtrækning.

§ 7:

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

stk. 2:  Suppleanterne deltager i bestyrelsens møder og virksomhed.

stk. 3:  Bestyrelsen varetager de opgaver, der ligger inden for foreningens formål.

stk. 4:  Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af særlige opgaver.

stk. 5:  Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

stk. 6:  Ved eventuel stemmelighed bortfalder et stillet forslag.

stk. 7:  Bestyrelsen kan antage lønnet medhjælp.

Stk. 8:  Formand eller næstformand og et medlem af bestyrelsen tegner foreningen overfor 3. mand.

§ 8:

Læsepædagogen.

Bestyrelsen udpeger en redaktør, der kan supplere sig med et redaktionsudvalg og evt. en redaktionssekretær. Redaktøren kan være bestyrelsesmedlem, men redaktøren har ellers sæde i bestyrelsen uden stemmeret.

§ 9:

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

stk. 2:  Foreningens revisorer og revisorsuppleant vælges for 2 år ad gangen i lige årstal.

stk. 3:  Det er revisorernes opgave at påse, at bestyrelsen forvalter foreningens midler efter foreningens formål.

§ 10:

Kontingentet bestemmes af generalforsamlingen ved almindeligt stemmeflertal og betales helårligt forud.

stk. 2:  Kontingentet omfatter, foruden medlemskab af foreningen, abonnement på tidsskriftet ”Læsepædagogen”.

stk. 3:  Foreningens medlemmer har fortrinsret til deltagelse i foreningens kurser og konferencer.

stk. 4:  Opkrævning af kontingent og abonnement udsendes i december måned. Opkrævningen kan gentages to gange.

stk. 5:  Medlemmer, der ikke har betalt kontingentet inden udgangen af marts måned, slettes som medlem.

stk. 6:  Institutioner o.a. kan tegne abonnement på tidsskriftet til samme pris, som medlemmer betaler i kontingent for medlemskab af foreningen.

stk. 7:  Personer, der indbetaler kontingent efter udgangen af marts måned, får tilsendt de numre af tidsskriftet, der er udgivet forinden, men betragtes som abonnenter i perioden fra årsskiftet til indbetalingen.

§ 11:

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med tre måneders varsel i ”Læsepædagogen”.

stk. 2:  Indkaldelsen skal indeholde en angivelse af sted og tid samt dagsorden og emnet for denne ekstraordinære generalforsamling.

stk. 3: Hvis 200 medlemmer, med angivelse af motivering og dagsorden, begærer det, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

stk. 4:  Stemmeberettigede ved en ekstraordinær generalforsamling er kun personer, der har været medlemmer i mindst et kalenderår forud for det kalenderår, hvori generalforsamlingen foregår.

§ 12:

Opløsning af foreningen kan, efter et fremsat forslag herom på en generalforsamling, kun ske, såfremt 2/3 af alle de i denne forbindelse stemmeberettigede medlemmer efterfølgende stemmer for.

stk. 2:  Stemmeberettigede ved et forslag om foreningens opløsning er kun de personer, der havde indbetalt kontingentet inden udgangen af marts måned i det kalenderår, der ligger forud for det kalenderår, hvori afstemningen foregår.

stk. 3:  Et forslag om opløsning af foreningen skal udsendes til orientering for alle, der har indbetalt kontingent eller abonnerer på foreningens skrifter.

stk. 4:  Forslag om opløsning af foreningen skal indeholde en begrundelse og et forslag til anvendelse af foreningens eventuelle formue.

stk. 5:  Foreningens eventuelle formue kan ikke anvendes til personlig fordel for nogen. Foreningens eventuelle formue skal indgå i en forening eller i en anden institution, der kan siges at have samme formål som den opløste forening.

Ovenstående vedtægter for Landsforeningen af Læsepædagoger er godkendt af generalforsamlingen den 18. november 1999.

Tidligere love for Landsforeningen af Læsepædagoger blev vedtaget ved den stiftende generalforsamling mandag den 16. oktober 1950. Ændringer er foretaget i 1955, 1966, 1970, 1972, 1974, 1992, 1999, 2006, 2010 og i 2015.

Generalforsamlingen København den 27. maj 2015.

Medlemskab

Det koster 545 kr. om året at være medlem af foreningen, dog 445 kr. for studerende og pensionister.

Som medlem af foreningen får du “Læsepædagogen” tilsendt seks gange årligt og online adgang til bladet.

Pin It on Pinterest

Share This