Læsevejlederne i grundskolen

Læsevejlederne i grundskolen – Netværksmøder

Læsevejlederne i grundskolen – Netværksmøder

Invitation til det fjerde netværksmøde for læsevejledere i grundskolen. Vi glæder os over endnu engang at kunne invitere jer til en eftermiddag med faglige input i teori og praksis. Der vil igen være både tid og rum til at udveksle idéer og få talt med hinanden om det værdifulde arbejde som læsevejledere.

Forårets netværksmøder lægger således op til deling af viden, sparring, diskussion og inspiration omkring Literacy i alle fag og Digidag for ordblinde elever.

Møderne er åbne for alle med interesse for arbejdet som læsevejleder i grundskolen.
Det begrænsede antal pladser fordeles efter først-til-mølle-princippet.
Yderligere spørgsmål til Rikke Lund Gade E: rikkelg@laesepaed.dk, T: 2886 8614

Mandag den 18. marts 2019
Cabinn Scandinavia, Vodroffsvej 55, 1900 Frederiksberg C
eller
Torsdag den 28. marts 2019
DGI-Huset, Værkmestergade 17, 8000 Århus C

Pris
Medlemmer: 200 kr.
Ikke medlemmer: 350 kr.

Tilmelding: https://laesepaed.nemtilmeld.dk

Program

Der er sandwich til alle ved ankomst
12.00 Velkomst og introduktion
Landsforeningen af Læsepædagoger

12.15: Literacy i alle fag – fokus på elevernes faglige og generelle ordtilegnelse
Læsevejleder Edel Nørgaard, Vestfjendsskolen, Viborg
Mit afsæt er et nyligt Erasmus+ projekt ” Literacy i alle fag”, hvor jeg ud fra en teoretisk indfaldsvinkel fortæller om det praktiske arbejde, vi har sat i gang på min skole. Projektet henvender sig primært til mellemtrinnet og udskolingen med henblik på at kvalificere dansk- og faglærere til at udvikle elevernes faglige og generelle ordtilegnelse og øge elevernes funktionelle læsefærdigheder.
Der vil være materiale til rådighed efter denne eftermiddag, så man efterfølgende kan afprøve det på egen skole.
Med udgangspunkt i oplægget – og i mindre grupper – diskuteres læsevejlederens kollegiale samarbejde omkring elevernes faglige og generelle ordtilegnelse.

13.35:  Kaffepause

14.00: Digidag for ordblinde elever – Hvordan bevares lysten til at knokle videre?
Læsevejledere Katia Karner Hansen og Line Busk, Nyborg
Som vejleder for ordblinde elever kender du måske dilemmaet mellem LST og elevernes tilgang til deres LST, ordblindhed og øvrige evner. Vi spurgte os selv om, hvordan kan vi hjælpe elever fra 4.-9. kl. med at holde hovedet højt og bevare lysten til at knokle videre og blive dygtigere – også når det virkelig er svært og hårdt?
Digidagene har medført en kulturændring hos os på både elev-, lærer- og individplan, fordi vi ikke i første omgang “fikser” de ordblinde, men møder dem med nogle “anderledes” dage med mere plads til at tale om følelser, erfaringer, viden om hjernen, strategier, behov for pauser m.m.
Med udgangspunkt i oplægget – og i mindre grupper – diskuteres læsevejlederens arbejde med ordblindes tilgang til deres LST, ordblindhed og øvrige evner.

15.20 Læsevejlederne i grundskolen
Landsforeningen af Læsepædagoger
Opsamling af dagens drøftelser kan forhåbentlig omsættes til inspiration til fremtidige netværksmøder. Husk derfor også at tage ideer og ønsker med når vi ses!

15.30 Tak for i dag – og forhåbentlig: På gensyn!

 

 

 

 

 

Medlemskab

Det koster 545 kr. om året at være medlem af foreningen, dog 445 kr. for studerende og pensionister.

Som medlem af foreningen får du “Læsepædagogen” tilsendt seks gange årligt og online adgang til bladet.

Læsevejlederne i grundskolen – Netværksmøder

Sæt kryds i kalenderen. Møderne afholdes i København d. 18. marts 2019 og i
Århus d. 28. marts 2019  

Netværket Læsevejlederne i grundskolen opstod i 2017, fordi vi ønskede at give læsevejledere mulighed for at hjælpe og inspirere hinanden på tværs af skoler, kommuner og landsdele. Vi har indtil nu dannet netværk og afholdt møder i Jylland/Aarhus og på Sjælland/København. Netværksmøderne er tilrettelagt sådan, at der både er oplægsholdere og tid til videndeling. På baggrund af dagens oplæg skaber vi et forum for at

 • dele tanker omkring læsevejlederens arbejde
 • stille spørgsmål og få andre læsevejlederes gode råd og ideer med hjem
 • finde svar på nogle af de udfordringer, vi møder i dagligdagen
 • videndele i forhold til løsninger eller mangel på samme
 • sætte fokus på forventninger til læsevejlederens rolle og funktion
 • diskutere læse-/skrivepolitikker
 • lytte og lade sig inspirere af andres kreative ideer
 • i fællesskab at finde løsninger sammen med kolleger fra hele landet

Vi håber at du har lyst til at være en del af dette netværk. Der er altid plads til en mere.

Medlemskab

Det koster 545 kr. om året at være medlem af foreningen, dog 445 kr. for studerende og pensionister.

Som medlem af foreningen får du “Læsepædagogen” tilsendt seks gange årligt og online adgang til bladet.

Læseinitiativprisen 2018

HUSKat…

… det er NU og frem til den 1. september, at du kan indstille en kollega eller et initiativ til ÅRETS LÆSEINITIATIVPRIS 2018 Vinderprisen på 15.000 kr. uddeles i samarbejde med Gyldendal Uddannelse på Munkebjergkonferencen d. 16. november 2018.

Fem nominerede blandt de indstillede projekter eller personer får en gavecheck på 1000 kr. til indkøb af materialer fra Gyldendal.

Læs og indstil her på Læsepædagogen:

http://www.laesepaed.dk/laeseinitiativpris/indstillingsskema/

International literacy-konference i København

Læs mere om den internationale literacy-konference i København her: www. cph2019.dk — og fortæl gerne andre med interesse for elevers literacy-kompetencec om muligheden for at få inspiration fra hele verden om dette emne i København august 2019. Kom, lyt og drøft.

Generalforsamling

Landsforeningen af Læsepædagoger inviterer alle medlemmer til generalforsamling

torsdag den 12. april 2018 kl. 16.00
på CABINN Scandinavia, Vodroffsvej 55,
1900 Frederiksberg C

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling

 1. Valg af dirigent
 2. Konstatering af generalforsamlingens lovlighed
 3. Bestyrelsens årsberetning til godkendelse v/formand Thomas Ais Christensen
 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab for seneste regnskabsår (kalenderår 2017) til godkendelse v/kasserer Susan Møller
 5. Indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen:
  Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer v. Susan Møller
 6. Fremlæggelse af forslag til budget for indeværende regnskabsår (2018) og kommende regnskabsår (2019) v/kasserer Susan Møller
 7. Fastsættelse af kontingent for indeværende og kommende regnskabsår v/kasserer Susan Møller
 8. Valg af medlemmer til bestyrelsen, (lige år)
  På valg:                                                                                                                                                                                Susan Møller (modtager genvalg)                                                                                                                                    Rikke T. Nielsen (modtager genvalg)                                                                                                                              Nye medlemmer: Betina Kjellerup, Pernille Numelin, Rikke Lund Gade
 9. Valg af to suppleanter til bestyrelsen: Karina Thøgersen,
 10. Valg af to revisorer (lige år): Jens Østergaard, Karen Mass
 11. Valg af 1 revisorsuppleant (lige år): Marianne Thougaard
 12. Eventuelt

Læsevejlederne i grundskolen

I efteråret 2017 inviterede vi for første gang til netværksmøder for læsevejledere i grundskolen. Det blev en succes, så vi følger naturligvis op på disse møder, hvor vi lægger vægt på, at der ud over faglige input også er både tid og rum til, at deltagerne får mulighed for at tale med hinanden om arbejdet som læsevejleder.

Fra efterårets møder ved vi, at der er et stort ønske om at diskutere testning, fx:  Hvordan kan læsevejlederen formidle resultaterne? – og til hvem? Hvilke testmaterialer anvender andre læsevejledere? Forårets møder sætter fokus på den diskussion.

Torsdag den 12. april 2018
Cabinn Scandinavia, Vodroffsvej 55, 1900 Frederiksberg C
eller
Torsdag den 3. maj 2018
DGI-Huset, Værkmestergade 17, 8000 Århus C

Pris: 250 kr.

Tilmelding: https://laesepaed.nemtilmeld.dk/

Møderne er åbne for alle med interesse for arbejdet som læsevejleder i grundskolen.
Det begrænsede antal pladser fordeles efter først-til-mølle-princippet.
Yderligere spørgsmål til Lis Pøhler, E: lis.poehler@gmail.com, T: 25221 1505.

Program
Der er sandwich til alle ved ankomst

12.00 Velkomst og introduktion
Lis Pøhler, Landsforeningen af Læsepædagoger 

12.15:  PIRLS – er meget andet end statistik
lektor Jan Mejding, Aarhus Universitet
PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) er en international komparativ sammenligning af 4.-klasseelevers læsekompetencer. Seneste undersøgelse er fra 2016, og resultaterne blev offentliggjort i december 2017.
Mange af de materialer til testning af elevernes læsekompetencer, som er udviklet til PIRLS, er frit tilgængelige og kan med fordel anvendes i skolernes dagligdag. Dagens første oplæg giver en introduktion til materialerne og inspiration til, hvordan de kan anvendes i læsevejlederens praksis.

Kort pause                                                                                                                                                                                                           
13.15: Videndelingsoplæg 1: Niveaudelt læsetræningsforløb
læsevejleder Betina Kjellerup, Søndermarkskolen, Randers
Eleverne niveaudeles med udgangspunkt i resultaterne fra Tekstlæseprøve 3, fra forlaget Hogrefe. I dagens andet oplæg fortælles om tankerne bag etablering og gennemførelse af forløbene – set med læsevejlederens briller.
Med udgangspunkt i oplægget – og i mindre grupper – diskuteres læsevejledernes arbejde med brug af testresultater på skolerne.

14.00 Kaffepause                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    14.15 Videndelingsoplæg 2: Læsevejleder eller testvejleder?
læsevejleder Rikke Lund Gade, Skaade Skole, Aarhus 
Dagens sidste oplæg tager udgangspunkt i en fortælling om at have været læsevejleder i tre år, om oplevelsen af at have brugt tre år til at at træde nye stier, og erkendelsen af, at der er stadig nye stier, som skal trædes. Hvordan og hvornår bliver der tid til vejledning om makkerlæsning, faglig læsning, læseforståelse … Hvordan kan læsevejlederens årshjul se ud?
Med udgangspunkt i oplægget – og i mindre grupper – diskuteres læsevejledernes årshjul, balancegangen mellem at teste og vejlede, og kunsten at tilrettelægge eget arbejde ude på skolerne

15.15 Læsevejlederne i grundskolen – netværket fortsætter
Lis Pøhler, ansv. redaktør af Læsepædagogen
Opsamling af dagens drøftelser kan forhåbentlig omsættes til inspiration til de netværksmøder, som vi planlægger at afholde i efteråret 2018.
Husk derfor også at tage ideer og ønsker til efterårets møder med når vi ses!

15.30 Tak for i dag – og forhåbentlig: På gensyn!

Medlemskab

Det koster 545 kr. om året at være medlem af foreningen, dog 445 kr. for studerende og pensionister.

Som medlem af foreningen får du “Læsepædagogen” tilsendt seks gange årligt og online adgang til bladet.

Arrangement: Læsevejlederne i grundskolen

Læsevejlederne i grundskolen – er det noget for dig?

Program

Der er sandwich ved ankomst.

12.00   Velkomst og introduktion                                                                                                                                                                  v/ Thomas Ais Christensen, fmd, Landsforeningen af Læsepædagoger

 12.15   Vejlederens rolle og funktionsbeskrivelser                                                                                                                                      v/ Jeanette Sjøberg, DLF                                                                                                                                                                                  Vi vil elever det bedste, men i en tid med høje ambitioner og færre ressourcer er det vigtigt at forventningsafstemme vejlederens rolle og funktionsbeskrivelser med hverdagens praksis. Hvad er rammerne for vejlederen, og hvordan håndteres de i kommunen og på den enkelte skole?

Kort pause

13.30   Vejlederens daglige udfordringer                                                                                                                                                    v/ Marianne Gjelstrup, læse-skrive-konsulent i Ishøj                                                                                                                                    Som vejleder har du måske oplevet at stå i flere krydsfelter. Du er kollega, og samtidig har du en ekspertviden inden for dit område. Hvordan vejleder man så uden at virke bedrevidende? Er der brug for “tips og tricks” eller har den vejledte selv svaret? Et andet krydsfelt kan være, at man er kollega, og samtidig er man “ledelsens/kommunens forlængede arm”. Der er beslutninger, der skal føres ud i livet, det kan være test eller andet. Hvordan vejleder man en kollega, der muligvis ikke ønsker vejledning?

Oplæg om ovenstående dilemmaer og kort om: “Hvad er god vejledning?” og om to vigtige begreber for en vejleder: ’legitimitet’ og ’legalitet’.

 Refleksion og videndeling med udgangspunkt i de to oplæg.

15.00   Er Læsevejlederne i grundskolen kommet for at blive?                                                                                                               v/ Lis Pøhler, ansvh. redaktør af Læsepædagogen og Thomas Ais Christensen, formand for Landsforeningen af Læsepædagoger                Med udgangspunkt i dagens to oplæg drøfter vi, om Læsevejlederne i grundskolen er kommet for at blive. Sammen formulerer vi ideer til rammer for og indhold i netværket, som Thomas og Lis kan tage med tilbage til Landsforeningen af Læsepædagogers bestyrelse.

Vi håber naturligvis, at I er med på ideen

Vi slutter derfor dagen af med et glas vin for at fejre det nye initiativ.

Dato og tid: Torsdag d. 7. september 2017 kl. 12.00 til 15.30                                                                                                          Sted: CABINN Metro, Arne Jacobsens Allé 2, 2300 København S.

Dato og tid: Torsdag d. 14. september 2017 kl. 12.00 til 15.30                                                                                                            Sted: DGI-Huset, Værkmestergade 17, 8000 Aarhus.

Baggrund for møderne                                                                                                                                                                         Mange læsevejledere har henvendt sig til os, for at spørge om vi ikke kendte til en forening for læsevejledere i grundskolen. Og det  gjorde vi ikke – og så alligevel! Landsforeningen af Læsepædagoger kunne ved nærmere eftertanke være vært for et sådant netværk, hvis der så ellers er nogen, som vil være med?

I første omgang vil vi invitere til to åbne møder – et i Jylland og et på Sjælland. Alle er velkomne – også læsevejledere, som ikke er medlemmer af Landsforeningen af Læsepædagoger, læsevejledere, som har en læsevejlederlignende jobfunktion, uden at have en egentlig læsevejlederuddannelse og lærere, som er i gang med at uddanne sig til læsevejledere. Formålet med Læsevejlederne i grundskolen er give tid og rum til etablering og udvikling af et netværk på tværs af skoler, kommuner og regioner. I Læsevejlederne i grundskolen kan man hjælpe hinanden med at udvikle og diskutere funktionsbeskrivelser, læse/skrivepolitikker, diskutere ny forskning eller igangsætte forsøgs- og udviklingsprojekter. Kun fantasien og tiden sætter grænser. Hvad det kan udvikle sig til, ved vi af gode grunde ikke, det skal deltagerne i stor udstrækning også være med til at definere.

 

 

Medlemskab

Det koster 545 kr. om året at være medlem af foreningen, dog 445 kr. for studerende og pensionister.

Som medlem af foreningen får du “Læsepædagogen” tilsendt seks gange årligt og online adgang til bladet.

Årets Læseinitiativpris 2017

Nu har du chancen for at indstille en initiativrig kollega til at modtage Årets Læseinitiativpris 2017. Sammen med æren følger en chek på 15.000 kr.

Landsforeningen af Læsepædagoger ønsker med prisen at opmuntre til iværksættelse af projekter, der kan medvirke til at bedre læsefærdigheden. Alle kan indstille, og alle projekter, som er med til at fremme læsefærdigheder og læseglæde, kan blive nomineret. Projekterne kan fx. udspringe fra grundskoler, børneinstitutioner, ungdomsuddannelser, efter-, videreuddannelse  eller bibliotekter.

Landsforeningen af Læsepædagoger ønsker også at formidle viden om projekterne. Derfor vil de indstillede projekter blive omtalt på foreningens hjemmeside, ligesom de nominerede initiativtagere på opfordring fortæller om deres  projekter via artikler i Læsepædagogen.

Gå til indstillingsskemaet her

Se formålet med prisen her

Årets Læseinitiativpris uddeles i samarbejde med Gyldendal Uddannelse.

Sidste frist for indstilling: 1. juni 2017.

Medlemskab

Det koster 545 kr. om året at være medlem af foreningen, dog 445 kr. for studerende og pensionister.

Som medlem af foreningen får du “Læsepædagogen” tilsendt seks gange årligt og online adgang til bladet.

Pin It on Pinterest

Share This