Arrangement: Læsevejlederdagen og Munkebjergkonferencen 2017

Landsforeningen af Læsepædagoger er i øjeblikket i gang med at planlægge årets Læsevejlederdag og Munkebjergkonferencen 2018

-så sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Årets Læsevejlederdagen afholdes onsdag den 14. november 2018 og i forlængelse af den afholdes Munkebjergkonferencen 2018 torsdag den 15. og fredag den 16. november 2018.

Vi glæder os til snart at kunne præsenterer programmet.

Er du interesseret i at vide lidt mere, kan du herunder se info og slides fra sidste års oplægsholdere.

 

Munkebjergkonferencen, fredag d. 24. november 2017

Ordblindes elevers brug af it-støtte

Dorthe Klint Petersen, lektor, DPU

I oplægget fortælles om en undersøgelse af ordblinde elevers brug for it-støtte. Projektet har fulgt elever på mellemtrinnet gennem to skoleår med fokus på effekten af at bruge it-støtte i konkrete læse- og staveopgaver. På trods af positiv effekt af it-støtten på elevernes læse- og stavefærdigheder vælger de ordblinde i stor udstrækning ikke at bruge deres tildelte hjælpemidler. Oplægget sætter fokus på dette paradoks.

Download præsentation

Klar til talegenkendelse

Allan Madsen, pædagogisk IKT-vejlede, institut for kommunikation og handicap i Aarhus.

Talegenkendelse har et stort og interessant potentiale som it-redskab til elevers skriftlige arbejde, tekstproduktion og deltagelse. Men der er en række forhold, man som underviserbør indtænke i sin undervisning, hvis talegenkendelse skal blive et brugbart it-redskab for den enkelte elev. I oplægget fremhæves potentialerne og begrænsningerne.

Download præsentation

Ordblindepatruljen

Læringsvejleder Sisse Boll, læsekonsulent Nicolina Binzer og skoleleder Lance Luscombe, Smidstrup – Skærup Skole

Smidstrup – Skærup Skole påbegyndte for nogle år siden etableringen af en ordblindepatrulje for skolens ordblinde elever, og det har vist sig at have en gavnlig effekt. På skolen arbejder man ud fra nogle grundlæggende principper under overskrifterne relationer, retning og redskaber. De ordblinde elever lærer sammen og finder støtte i hinanden på tværs af alder, og superbrugere blandt de ordblinde elever støtter både lærere og elever i denne proces. Skolen har en konstant fokus på muligheder i ny teknologi, både devices og programmer.

Download præsentation

God undervisning er dialogisk

Per Fibæk Laursen, Professor, DPU

Den internationale empiriske forskning om effektiv undervisning og dansk skoletradition bliver oftest set som modsætninger. Men de er faktisk enige om, hvad der er det væsentlige i undervisning: dialogen. Undervisning kan hverken forstås som vækstfremmende planteskolevirksomhed, som de progressive vil, eller som materiel produktion, som de konservative vil. Elever er hverken planter eller råmateriale, men mennesker, der har krav på dialog.

Download præsentation

Munkebjergkonferencen, torsdag d. 23. november 2017

Scenariebaseret undervisning – kampen mellem ideal og virkelighed

Simon Skov Fougt, ph.d., cand.pæd., lærer

Oplægget præsenterer og diskuterer eksempler på, hvordan det 21. århundredes kompetencer kan udfoldes i alle fag på alle klassetrin gennem scenariebaseret undervisning med afsæt i elevernes hverdag og virkelighedsnære problemstillinger og med produktion for øje. Samtidig kritiserer oplægget folkeskolens dominerende traditionelle undervisning med fokus på isolerede fagbegreber og færdigheder. Budskabet er kontekstualisering.

Download præsentation

Det fælles og det danskfaglige

Bodil Nielsen

Eleverne skal gennem skolens fag lære at undersøge deres omverden, argumentere både personligt og fagligt, formidle oplevelser, viden og holdninger og indgå i dialog med andre. Det er fælles for alle fag. Samtidig er det, som eleverne skal undersøge, formidle og indgå i dialog om, særligt for hvert af fagene. i oplægget sættes der fokus på dette særlige for danskfaget.

Download præsentation

Multimodale tekster – når det hele betyder noget

Lone Nielsen, adjunkt, professionshøjskolen UCC

Det multimodale tekstbegreb er for alvor rykket ind i Forenklede Fælles Mål. Det understreger, at vi i skolen må arbejde med tekstkompetencer i en verden med nye teknologier og medieformer. Hvad betyder det at have et multimodalt perspektiv på tekster? Hvordan kan vi arbejde med at afkode, forstår analysere, fortolke og producere tekster i og med flere modaliteter?

Download præsentation

Læsevejlederdagen 2017

Tak for jeres interesse og deltagelse på Læsevejlederdagen 2017. 285 deltagere tilbragte en spændende dag på Munkebjerg Hotel.

Er du nysgerrig på dagens oplæg eller blot vil have genopfrisket oplæggene, har du mulighed for at downloade de 3 oplægsholderes slides her.

At huske i ord og billeder – om arbejdshukommelsens funktion i forbindelse med læring

Michael Wahl Andersen, lektor, professionshøjskolen UCC

Vi anvender vores arbejdshukommelse til at fastholde og behandle alle mulige informationer, før vi gemmer eller glemmer dem. En udfordret arbejdshukommelse kan være medvirkende til, nogle elever oplever, at de har svært ved at lære. Ved at ændre læringsmiljøet kan vi reducere belastningen på arbejdshukommelse og dermed øge kvaliteten i alle elevers læring.

Download præsentation

Hvordan skaber vi den røde tråd i børn og unges tekster?

Caroline Liberg, proffesor i uddannelsesvidenskab, Uppsala Universitet

Det kræver udvikling af forskellige sproglige ressourcer hos børn og unge at skabe gode skrivekompetencer. Mit oplæg vil fokusere på, hvordan vi som lærere bedst understøtter forskellige aspekter af skrivningens funktion, hvor der er samspil mellem form og indhold. Hvad skal der til for at skabe en rød tråd i elevteksterne med et indhold, som engagerer og inddrager læseren?

Download præsentation

Læsevejlederen som sproglig brobygger

Lene Krogh Larsen, børnehaveklasseleder og læsevejleder, Ørestad Skole

I overgangen fra børnehave til skole bør der være opmærksomhed på børns sproglige udvikling. En opmærksomhed, vi som professionelle kan drage nytte af, således at der hurtigt i skoleforløbet kan tilrettelægges vigtige indsatser. Oplægget fokuserer på læsevejlederen som inspirator og brobygger i indskolingsårene og præsenterer konkrete eksempler på, hvordan bla. cooperative learning-øvelser kan være med til at udvikle elevernes sproglige kompentencer.

Download præsentation

Pin It on Pinterest

Share This